ដំណឹងការងារ

www.abcnonstop.net ត្រូវកា editor ម្នាក់ជាបន្ទាន់បើសិនជានិសិ ត្សមានចំណាប់អារម្មណ៍។ សូមទំនាក់ទំនងមកលេខទូរស័ព្ទ: ០១១៥៥៩០៨៨។

 

ABC International Development (ABC ID), the international development arm of the Australian Broadcasting Corporation (ABC) is seeking a qualified and capable candidate to fill a national position of Content Support Officer for a 10 month period, starting immediately from 1st March 2013 if possible.

Salary package is between $650.00 and $850.00 per month.

More info: http://dmc-cci.edu.kh/content-support-officer-with-abcid/

 

AAJA is proud to announce the 2013 Council for International Cooperation/Anna Chennault Scholarship and encourages rising college sophomores to apply. The winner will receive a $3,900 scholarship and an opportunity to be a Voices student news project participant at the 2013 AAJA convention in New York with all travel, lodging and registration costs covered. Applications must be received by May 3, 2013.

Link : http://www.aaja.org/anna-chennault-scholarship/

OPEN TO: All Interested Candidates

POSITION: Plumber, FSN-4, FP-AA

OPENING DATE: August 7, 2012

CLOSING DATE: August 20, 2012

WORK HOURS: Full-time; 44 hours/week

ALL ORDINARILY RESIDENT (OR) APPLICANTS MUST HAVE THE REQUIRED WORK AND/OR RESIDENCY PERMITS TO BE ELIGIBLE FOR CONSIDERATION.

The U.S. Embassy in Phnom Penh is seeking an individual for the Plumber position for the Facility Management Section.

QUALIFICATIONS REQUIRED:

* Completion of High School and apprenticeship or vocational training in carpentry is required.

* Level II (Limited Knowledge) Speaking/Reading/Writing English and Level III (Good Working Knowledge) Khmer are required. Language proficiency will be tested.

* Two years of plumbing experience is required.

* Must have a thorough knowledge of plumbing trade and be able to install and operate all U.S. made plumbing equipment.

* Must be able to perform all functions of the plumbing trade and use all the tools and equipment of the trade.

ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជា ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត មួយចំនួនដូចជា៖
១. និយាយព័ត៌មាន ចំនួន ៤ នាក់
២. អ្នកយកព័ត៌មន ចំនួន ៣នាក់
៣. អ្នកផលិតកម្មវិធី ទូរទស្សន៍ ចំនួន៣ នាក់
បេក្ខជនទាំងពីរភេទ ៖
. មានអាយុ ពី១៨ ឆ្នាំ ដល់ ៣០ ឆ្នាំ
. មានចំណេះដឹងទូទៅខ្ពស់ ទាក់ទងទៅនិងសង្គម ចេះនិយាយភាសាអង់គ្លេស ល្អ

. យល់ព្រមទទួលការបណ្តុះបណ្តាលរយៈពេល
ពី ១ខែ ដល់ ២ខែ
. យល់ព្រមបំរើការឲ្យទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជា
ជាអ្នកស្មគ្រ័ចិត្ត យ៉ាងតិច ៦ ខែ
ទំទាក់ទំនង
. លោក ប៉ាង ណាត ទូរសព្ទ័លេខ ០១២ ៨៩៤៨២៨
Email: tvknath@hotmail.com
សូមអរគុណ

STAY CONNECTED

List10Product